Vantaan kaupungin pysäköintivalvonta 9.9.2017

Hyvä Vantaan pysäköinninvalvonnan ammattitaitoinen väki

Kävin pikaisesti ostoksilla Tikkurilan torin laidalla
Anadolu Marketissa, joka mielestäni on helmi
Tikkurilan liikkeiden joukossa. Olin matkassa
moottoripyörälläni, jonka kaupassa käynnin ajaksi
pysäköin torin laidalla olevalle pysäköintialueelle.
Alueella edellytetään ns. ”parkkikiekon” käyttöä
ja pysäköinti on sallittu enintään kahdeksi tunniksi.
”Parkkikiekon” käyttö moottoripyörässä on hankalaa;
mihin kiekon kiinnittää ja mikäpä estäisi satunnaista
ohikulkijaa pistämästä kiekkoa taskuunsa.
Asiakasystävällisissä kaupungeissa on moottori-
pyörille varattu omat moottoripyörille mitoitetut
pysäköintiruudut, joissa ei vaadita ”parkkikiekon”
käyttöä.
Viivyin kaupassa viidestä-kymmeneen minuuttiin.
Jätin moottoripyöräni kahden pysäköidyn auton
väliin, jotta en veisi kokonaista pysäköintiruutua.
Autojen välissä oli pyörälleni sopiva tila.
Palatessani kaupasta löysin pyöräni ohjaustangosta
riippumassa pysäköintivirhemaksulapun – ensim-
mäisen kerran 55:n motoristivuoteni aikana!
Aina valpas pysäköintitarkastaja oli havainnut
minun rikkovan TLL:n pykäliä 3 ja 26. Selvyyden
vuoksi lainaan tähän kyseisten pykälien tekstit:

3 §

Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet

Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä.

26 §
Pysäyttäminen ja pysäköinti

Ajoneuvon saa tiellä pysäyttää tai pysäköidä vain oikealle puolelle. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu.

Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman kauas ajoradan keskeltä.

Maitoa kuljettavan ajoneuvon saa taajaman ulkopuolella pysäyttää kaksisuuntaisellakin tiellä myös tien vasemmalle puolelle maitolaiturin kohdalle kuormaamista ja kuorman purkamista varten. Tällöin kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Vähäisen liikennekokemukseni pohjalta en pysty
ymmärtämään miten pysäköintini noita lainkohtia
rikkoi? Pykälän 3 kohdalla voin sanoa erityisesti
noudattaneeni juuri tätä pykälää pysäköidessäni
pyöräni kahden pysäköidyn auton väliin, vaikka
alueella olikin vapaita pysäköintipaikkoja. Pyöräni
pysäköinti vapaaseen pysäköintiruutuun olisi käy-
tännössä vienyt ruudun kokonaan autolla liikkuvilta.

Pykälä 26 ei ymmärtääkseni koske lainkaan pysäköinti-
alueita.

Lisäksi olin valppaan valvojan mukaan syylistynyt
TLA:n 16§:n rikkomiseen. Olin jättänyt noudattamatta
pysäköintikieltoaluemerkkiä (TLA 16§ merkki 373).
Kuten sanottu, vähäisen liikennekokemukseni nojalla
tulkitsin paikalla olevat opastemerkit niin, että paikka
on nimenomaan tarkoitetu pysäköintipaikaksi. Myös
alueelle pysäköidyt autot antoivat minulle sen – ilmei-
sesti virheellisen kuvan – että alue on pysäköintialue.

Puuttumatta ”parkkikiekon” käytön vaikeuteen moottori-
pyörissä, pyytäisin Vantaan kaupungin juridisia tietä-
jiä perustelemaan minulle heidän laintulkintaansa.
Lainkuuliaisena (seniori)kansalaisena ei mikään
kauhistuta minua enemmän kuin se, että syyllistyn
lain rikkomiseen ymmärtämättömyyttäni!

Olen jälkeenpäin kuullut Vantaan kaupungilla olevan
menossa jonkinlainen yleinen kampanja asiakkaiden
karkoittamiseksi juuri Tikkurilan liikkeistä. No, siinä
Vantaan kaupunki kohdallani onnistui – en täst’lähin
asioi Tikkurilassa.

Hannu Koski
Pusula
avoimetkirjeet.com

 

———————————

Vantaan kaupungin pysäköintivalvonnan ripeä vastaus:

 

On 07.09.2017 12:26, YHT Pysäköinninvalvonta wrote:

Olemme vastaanottaneet oikaisuvaatimuksenne. Käsittelyaika on noin 2 kuukautta, jonka jälkeen lähetämme päätöksen postitse. Oikaisuvaatimus ei pidennä maksuaikaa.

Lisäksi pyydämme ilmoittamaan kotiosoitteen oikaisuvaatimuksen kirjaamista ja päätöksen lähettämistä varten kolmen arkipäivän kuluessa tai jätämme oikaisuvaatimuksenne käsittelemättä.

Terveisin

Pysäköinninvalvonta

——————————————-

Vastaukseni edelliseen:

Hyvät pysäköinninvalvojat

En s-postissani esittänyt oikaisuvaatimusta.
Mutta ehkäpä ne samat laintuntemuksen
neropatit, jotka Vantaan kaupungille lakia
tulkitsevat, ovat löytäneet kirjoituksestani
oikaisuvaatimuksen. Voin s-postin kirjoitta-
jana vakuuttaa, ettei kirjoitus sellaista sisällä;
pyysin ”Vantaan kaupungin juridisia tietä-
jiä perustelemaan minulle heidän laintulkintaansa.”
Siinä kaikki. Mutta koska nyt asia tuli esille,
voin tietysti oikaisuvaatimuksen esittää:
vaadin siis oikaisua ja pysäköintivirhemaksun
poistamista edellisessä s-postissani esitetyin
perustein – jotka vain korkeasti lainoppineet
voivat kirjoituksestani löytää. Oikaisuvaatimuk-
sellanihan on – kuten sanotaan – työllistävä
vaikutus ja pääseväthän täten virkamiehet
näyttämään todellisen valtansa.

Hannu Koski

(kotiosoitteeni)


Vastaukseni Vantaan kaupungilta 22.9. saamaani oikaisuvaatimukseni hylkämiseen

 

Hyvä pysäköinninvalvonnan väki

Kiitos oikaisuvaatimukseni (asia no: 740090) ripeästä
käsittelystä. Sain odotetun hylkäävän päätöksen vaa-
timukseeni vain pari viikkoa oikaisuvaatimuksen jät-
tämisestä. Esimerkillistä toimintaa! Ja jotenkin merkil-
listä…
Hylkäävän päätöksen perusteluissa sanotaan minun
jättäneen noudattamatta pysäköintikieltoalue-liikenne-
merkkiä. Ja ehkä jopa syyllistyneen vinopysäköintiin ja
mahdollisesti myös pysäköintiin ajoradan keskelle. En
ole aivan varma syytetäänkö minua näistä kahdesta
viimemainitusta rikkeestä, mutta asia on kovin epä-
selvästi tuotu esiin päätöksessänne.
Olette aivan oikein lukeneet tieliikenneasetuksen 16§:n.
Pysäköintikieltoalue-merkin (373) ja sen päättymistä
osoittavan merkin (374) rajaamalla alueella pysäköinti
on kielletty. Ongelma pysäköijän kannalta on se, että
nämä liikennemerkit – kuten muutkin liikennemerkit –
pitää pysäköijän havaita pystyäkseen niitä noudatta-
maan. Minun tapauksessani pysäköin siis jotenkin väärin
Peltolantorin Peltolantien puoleiselle pysäköintialueelle –
joka sitten ei ollutkaan pysäköintialue, vaikka se sel-
laiseksi on liikennemerkein (521 ja 521b) osoitettu.
Mutta, kuten esititte, minulta oli jäänyt huomaamatta
Unikkotien alussa oleva merkki 373. Tämä saattoi johtua
siitä, että en ollut tullut Tikkurilaan Unikkotien kautta,
enkä pysäköidessäni moottoripyöräni liikennemerkein
pysäköintialueeksi osoitetulle alueelle, älynnyt – vieras-
paikkakuntalaisena – käydä muutaman korttelin päässä
Unikkotien alussa tarkistamassa mikä liikennemerkki se
siellä seisookaan. Olen varma, että kaikki Vantaalaiset tie-
tävät tämän Unikkotien alun liikennemerkin, eivätkä
pysäköi Tikkurilaan – vai onko tuon Unikkotien alun
merkin vaikutusalue koko Vantaa tai koko pääkaupunki-
seutu? Miten vaikutusalue on rajattu, kun kaikilla Tik-
kurilan poistumisteillä ei ole alueen päättymistä osoit-
tavaa liikennemerkkiä 374?
Se, että olette tehneet muutostöitä kyseisellä Peltolan-
torin pysäköintialueella ei sinänsä riitä kieltämään pysä-
köintiä siinä. Pysäköintikielto on liikennemerkein osoitet-
tava. Minun oikeustajuni mukaan ei riitä se, että jonkin
Tikkurilan sisääntulotien reunassa jököttää merkki 373.
Jotta tähän Unikkotien alussa olevaan merkkiin voisi
järjellisesti vedota, olisi kaikki Tikkurilan sisääntulolii-
kenne ohjattava Unikkotien kautta – ja nimenomaan
sen pohjoispäästä, eli alusta.
Perustelunne ovat paitsi säälittäviä myös osoittavat
sen, että Tikkurilassa (Vantaalla?) pysäköinnin ohjauksen
sijaan kaupunki pyrkii vain luomaan jonkinlaisia pysä-
köintivirhemaksuloukkuja. Se ei ole hyvän hallintotavan
mukaista – ainakaan minun mielestäni. Katsotaan, onko
eduskunnan oikeusasiamies samaa mieltä.

Hannu Koski
Pusula

avoimetkirjeet.com